Po svojoj prirodi duše koje ulaze u muško tijelo imaju sklonost svoju pažnju usmjeravati prema izvanjskom svijetu i težiti svojoj realizaciji na planu konkretne stvarnosti. Za razliku od njih, pažnja duša koje odabiru ženska tijela usmjerena je u većoj mjeri na unutrašnje sadržaje i emocije. Žene su po svojoj psihičkoj konstituciji receptivnije od muškaraca i zbog toga lakše dolaze u kontakt s nematerijalnim dimenzijama postojanja. Muškarci koji posjeduju posebne psihičke spos...


Continue reading ...